1. Inventorius išnomuojamas asmenims ne jaunesniems kaip 18 m. pateikus asmens dokumentą ir pasirašius sutartį.
 2. Rezervuojant inventorių  Jūsų  paprašysim įmokėti avansą.Visą  likusią sumą sumokėsite pasirašę nuomos sutartį pasiimdami inventorių.Nepasiėmus inventoriaus sutartą dieną iki 12 val.(jei nesusitarta kitaip) rezervacija naikinama ,avansas negrąžinamas .
 3. Nuomotojui pareikalavus Klientas palieka piniginį užstatą ,kurio dydį Nuomotojas nustato atsižvelgdamas į perduodamo inventoriaus kiekį,nuomos trukmę ir trąsos ypatybes.
 4. Nuomotojas turi teisę iš užstato sumos neginčijama tvarka išskaičiuoti už visus sutartyje nu-matytus ir laiku neatliktus mokėjimus ,sugadinto inventoriaus remontą,valymą bei už prarastą ir negrąžintą inventorių.Jei Klientas įvykdė sutarties sąlygas užstatas jam atiduodamas inventoriaus grąžinimo metu.
 5. Priimdamas inventorių Klientas patikrina jo būklę ir komplektaciją.Jei turi pastabų apie tai įrašo inventoriaus priėmimo-perdavimo akte.
 6. Klientas ir jo vadovaujamos grupės nariai susipažįsta su inventoriaus naudojimosi taisyklėmis bei ypatumais.
 7. Pasirašydamas sutartį Klientas patvirtina,kad jis pats ir jo vadovaujamos grupės (žygio) dalyviai turi visus reikalingus įgūdžius bei patyrimą ir yra fiziškai pajėgūs ir sveiki naudotis gautu inventoriumi.
 8. Klientas ir jo vadovaujamos grupės nariai turi teisę naudotis gautu inventoriumi tik asmeninės rekreacijos tikslais ir tik sutartyje nurodytoje vietovėje ar maršrute .
 9. Klientas neturi teisės gauto inventoriaus užstatyti,parduoti,nuomoti,iškeisti ar įtraukti į bet kokio pobūdžio ryšius.
 10. Klientas negali savarankiškai be nuomotojo sutikimo atlikti gauto inventoriaus remonto ir yra materialiai atsakingas už nekvalifikuotai atlikto remonto sukeltus gedimus ar defektus bei jų sutvarkymą.
 11. Nuomotojas neprisiima jokių formų atsakomybės už žalą ,kuri kilo Klientui ,žygio dalyviams ar tretiems asmenims naudojimosi inventoriumi metu.Asmenys ,besinaudojantys inventoriumi ,veikia savo rizika ir atsakomybe.
 12. Grąžinamas inventorius turi būti tokio pačio stovio atsižvelgiant į nusidėvėjimą normaliai eksploatuojant.
 13. Klientas įsipareigoja atlyginti žalą jei inventorius bus prarastas ar sugadintas .Už padarytą žalą Klientas atsiskaito paskutinę nuomos dieną inventoriaus grąžinimo metu.
 14. Jei klientas laiku negrąžina inventoriaus arba grąžina jį netvarkingą ar nešvarų jis įsipareigoja sumokėti kompensacijas kaip numatyta sutartyje.
 15. Keliaudamas pasienio ruožu Klientas privalo laikytis pasienio teisinio režimo taisyklių.
 16. Atskirais atvejais galime neaiškindami priežasčių atsisakyti išnomuoti inventorių(pvz.,stipriai neblaivus žmogus ketina iškeliauti baidare ir pan.).